Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Αδίδακτο κείμενο αρχαίων ελληνικών: Κριτήριο αξιολόγησης

LicurgoImage by leoplus via Flickr Α. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα:


Οὕτω τοίνυν, ὦ ἄνδρες, σφόδρα ἐνέμειναν ἐν τούτῳ (τῳ ὅρκῳ) πάντες ὥστε καὶ τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαν μεθ’ ἑαυτῶν ἔσχον βοηθόν, καὶ πάντων τῶν Ἑλλήνων ἀνδρῶν ἀγαθῶν γενομένων πρὸς τὸν κίνδυνον, μάλιστα ἡ πόλις ὑμῶν εὐδοκίμησεν. ὃ καὶ πάντων ἂν εἴη δεινότατον, τοὺς μὲν προγόνους ὑμῶν ἀποθνῄσκειν τολμᾶν ὥστε μὴ τὴν πόλιν ἀδοξεῖν, ὑμᾶς δὲ μὴ κολάζειν τοὺς καταισχύναντας αὐτήν, ἀλλὰ περιορᾶν τὴν κοινὴν καὶ μετὰ πολλῶν πόνων συνειλεγμένην εὔκλειαν, ταύτην διὰ τὴν τῶν τοιούτων ἀνδρῶν πονηρίαν καταλυομένην.

Λυκούργου, Κατά Λεωκράτους 82

Μον.: 20


Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


1. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς &  αντωνυμικούς τύπους:


τούτῳ: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
πάντες: δοτική ίδιου αριθμού
ἑαυτῶν: ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο
ἀνδρῶν: δοτική ίδιου αριθμού
πόλις: αιτιατική ίδιου αριθμού
ὑμῶν: ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο
τοιούτων: δοτική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους

Μον.: 3


2. Να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου (με διατήρηση γένους, πτώσης και αριθμού) και του επιρρήματος: μάλιστα, ἀγαθῶν

Μον.: 3


3. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:


ἐνέμειναν: β΄ ενικό υποτακτικής, ίδιων χρόνου και φωνής
ἔσχον: ίδιο πρόσωπο ευκτικής, ίδιων χρόνου και φωνής
γενομένων: γ΄ ενικό υποτακτικής, ίδιων χρόνου και φωνής
ἀποθνῄσκειν: ίδιο τύπο σε μέλλοντα και αόριστο
τολμᾶν: μετοχή ενεστώτα, ουδετέρου γένους, ονομαστική ενικού αριθμού
καταισχύναντας: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
περιορᾶν: ίδιο τύπο σε μέλλοντα και αόριστο
συνειλεγμένην: ίδιο τύπο στην ενεργητική φωνή

Μον.: 4


4. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των έντονα γραμμένων λέξεων.

Μον.: 5


5. Να αναγνωρίσετε πλήρως τη δευτερεύουσα πρόταση της τελευταίας περιόδου. 

Μον.: 3


6. τοὺς καταισχύναντας: Να αναλύσετε την μετοχή στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.

Μον.: 2

Σημ.: Τις απαντήσεις των κριτηρίων  μπορείτε να τις βλέπετε εδώ


Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More