Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Προτεινόμενο διαγώνισμα αδιδάκτου κειμένου αρχαίων ελληνικών
Α. Να μεταφράσετε το ακόλουθο κείμενο:

νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὥς τις  ἂν οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν, μή τι ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ [30e] θεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. ἐὰν γάρ με ἀποκτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε, ἀτεχνῶς ―εἰ καὶ γελοιότερον εἰπεῖν― προσκείμενον τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὥσπερ ἵππῳ μεγάλῳ μὲν καὶ γενναίῳ, ὑπὸ μεγέθους δὲ νωθεστέρῳ καὶ δεομένῳ ἐγείρεσθαι ὑπὸ μύωπός τινος, οἷον δή μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐμὲ τῇ πόλει προστεθηκέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείθων καὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕκαστον [31a] οὐδὲν παύομαι τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων. τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥᾳδίως ὑμῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ’ ἐὰν ἐμοὶ πείθησθε, φείσεσθέ μου·
Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους, 30d – 31b

Μον.: 20
B.
1α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς & αντωνυμικούς  τύπους:

τις: ονομαστική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους
δόσιν: δοτική ενικού & πληθυντικού αριθμού
τοιοῦτον: δοτική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους
μεγέθους: : δοτική ενικού & πληθυντικού αριθμού
ἕνα: ίδια πτώση κι αριθμό στο θηλυκό γένος
ἐμοὶ: ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο
Μον.: 4

1β. πολλοῦ, ῥᾳδίως, ἀτεχνῶς: Να γράψετε (στον ίδιο τύπο) τα παραθετικά του επιθέτου και των επιρρημάτων .
Μον.: 2

2. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

ἀπολογεῖσθαι: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
οἴοιτο: ίδιο τύπο σε παθητικό αόριστο
ἐξαμάρτητε: ίδιο πρόσωπο οριστικής ίδιου χρόνου
καταψηφισάμενοι: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
ἀποκτείνητε: απαρέμφατο αορίστου, ίδιας φωνής
εὑρήσετε: ίδιο τύπο σε αόριστο β΄
εἰπεῖν: β΄ ενικό προστακτικής,  ίδιων χρόνου & φωνής
προστεθηκέναι: ίδιο τύπο σε αόριστο β΄ , ίδιων χρόνου & φωνής
ἐγείρων: ίδιο τύπο σε αόριστο, ίδιας φωνής
πείθων: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου α΄, ίδιας φωνής
Μον.: 5

3α. ἐὰν γάρ με ἀποκτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε: Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μεταφέρετε στο είδος του μη πραγματικού.
Μον.: 3

3β. καταψηφισάμενοι: Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο της μετοχής και να την αναλύσετε σε  ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση.
Μον.: 3

. μή τι ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ θεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι / οἷον δή μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐμὲ τῇ πόλει προστεθηκέναι τοιοῦτόν τινα: Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις.

Μον.: 3

Σημ.: Τις απαντήσεις των κριτηρίων μπορείτε να τις βλέπετε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More