Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: ΛΥΣΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ, 37-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ


Ἐγὼ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἠξίουν ἱκανὰ εἶναι τὰ κατηγορημένα: μέχρι γὰρ τούτου νομίζω χρῆναι κατηγορεῖν, ἕως ἂν θανάτου δόξῃ τῷ φεύγοντι ἄξια εἰργάσθαι. ταύτην γὰρ ἐσχάτην δίκην δυνάμεθα παρ' αὐτῶν λαβεῖν. ὥστ' οὐκ οἶδ' ὅ τι δεῖ πολλὰ κατηγορεῖν τοιούτων ἀνδρῶν, οἳ οὐδ' ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου τῶν πεπραγμένων δὶς ἀποθανόντες δίκην δοῦναι δύναιντ' ἂν ικανήν. οὐ γὰρ δὴ οὐδὲ τοῦτο αὐτῷ προσήκει ποιῆσαι, ὅπερ ἐν τῇδε τῇ πόλει εἰθισμένον ἐστί, πρὸς μὲν τὰ κατηγορημένα μηδὲν ἀπολογεῖσθαι, περὶ δὲ σφῶν αὐτῶν ἕτερα λέγοντες ἐνίοτε ἐξαπατῶσιν, ὑμῖν ἀποδεικνύντες ὡς στρατιῶται ἀγαθοί εἰσιν, ἢ ὡς πολλὰς τῶν πολεμίων ναῦς ἔλαβον τριηραρχήσαντες, ἢ πόλεις πολεμίας οὔσας φίλας ἐποίησαν.

Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους, §§ 37-38


Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς & αντωνυμικούς τύπους:

ὦ ἄνδρες δικασταί: ίδια πτώση του άλλου αριθμού
τούτου: δοτική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους
οἳ : αιτιατική πληθυντικού αριθμού στα τρία γένη
τῇδε τῇ πόλει: αιτιατική ενικού αριθμού
μηδὲν: δοτική πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους
σφῶν αὐτῶν: ίδια πτώση του άλλου αριθμού στα τρία πρόσωπα
ὑμῖν: ίδιο τύπο στα άλλα πρόσωπα
ναῦς: γενική ενικού & δοτική πληθυντικού αριθμού

2.β. ἑνὸς, δὶς: να γράψετε για το καθένα το τακτικό και το πολλαπλασιαστικό αριθμητικό στο αρσενικό γένος καθώς και το αριθμητικό ουσιαστικό.

2.γ. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων στον ίδιο τύπο:

πολλὰ, φίλας

3.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

ἠξίουν: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα, ίδιας φωνής
νομίζω: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα, ίδιας φωνής
φεύγοντι: ίδιο τύπο σε αόριστο
δυνάμεθα: γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα
οἶδα: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
δεῖ: μετοχή ενεστώτα
πεπραγμένων: απαρέμφατο ίδιων χρόνου και φωνής
ἀποθανόντες: γ΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα
δοῦναι: β΄ ενικό υποτακτικής ίδιων χρόνου και φωνής
ἀπολογεῖσθαι: β΄ ενικό προστακτικής ίδιων χρόνου και φωνής
ἀποδεικνύντες: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού, ίδιας φωνής
ἔλαβον: ίδιο τύπο σε μέλλοντα


3.β. «μέχρι γὰρ τούτου νομίζω χρῆναι κατηγορεῖν, ἕως ἂν θανάτου δόξῃ τῷ φεύγοντι ἄξια εἰργάσθαι»: Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο της ημιπεριόδου.

3.γ. ὅ τι δεῖ πολλὰ κατηγορεῖν τοιούτων ἀνδρῶν ὡς στρατιῶται ἀγαθοί εἰσιν: Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις.

3.δ. ἀποθανόντες: Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής και να την αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More