Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

200348226-001

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν τούς θ᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ τοὺς προσελθόντας αὐτῷ καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον, ἔλεξε τοιάδε. --ἄνδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον· οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι στρατιῶται, ἐπεί γε οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μισθοδότης. ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν οἶδα· ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω ἐλθεῖν, τὸ μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος ὅτι σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα καὶ δεδιὼς μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῇ ὧν νομίζει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆσθαι. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων.

Ξενοφώντος, Κύρου Ανάβασις,1,3,9-11

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς & αντωνυμικούς τύπους:

ἑαυτοῦ: ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθμό

τοιάδε: ίδιο τύπο στον ενικό αριθμό

ἄνδρες στρατιῶται: κλητική ενικού αριθμού

ἡμᾶς: ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο

ἡμέτερα: ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο

ὧν: αιτιατική ενικού αριθμού, στα τρία γένη

ὅ τι: αιτιατική πληθυντικού αριθμού, στα τρία γένη

2.β. μέγιστον: Να γράψετε τα παραθετικά του επιρρήματος.

3. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

συναγαγὼν: β΄ ενικό ευκτικής, ίδιου χρόνου

προσελθόντας: ίδιο τύπο σε ενεστώτα

ἔχει: β΄ ενικό προστακτικής, αορίστου

συνεπόμεθα: ίδιο τύπο σε αόριστο

νομίζει: ίδιο τύπο σε μέλλοντα

οἶδα: ίδιο πρόσωπο σε υποτακτική

λθεῖν: ίδιο τύπο σε μέλλοντα

ἐπιθῇ: ίδιο τύπο σε ενεστώτα

χρὴ: ίδιο πρόσωπο σε ευκτική

4.α. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων: Να βρείτε τον πλάγιο λόγο της περιόδου, να τον αναγνωρίσετε και να τον μετατρέψετε σε ευθύ.

4.β. ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν οἶδα· ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω ἐλθεῖν, τὸ μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος ὅτι σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα καὶ δεδιὼς μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῇ ὧν νομίζει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆσθαι: Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της περιόδου.

4.γ. συναγαγὼν, (καὶ) μεταπεμπομένου: Να αναγνωρίσετε τo είδος των μετοχών και να τις αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση.

4.δ. τούς ἑαυτοῦ, αὐτῷ, ἐκείνου, ἡμῖν, ἐψευσμένος, ὧν, ὅ τι: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των λέξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More