Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Διαγώνισμα Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ Λυκείου (Αδίδακτο Κείμενο Αττικής Πεζογραφίας)


image
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Δημοσθένους Προοίμια 1
εἰ μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγματος προὐτίθετ᾽, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, λέγειν, ἐπισχὼν ἂν ἕως οἱ πλεῖστοι τῶν εἰωθότων γνώμην ἀπεφήναντο, εἰ μὲν ἤρεσκέ τί μοι τῶν ῥηθέντων, ἡσυχίαν ἂν ἦγον, εἰ δὲ μή, τότ᾽ ἂν καὶ αὐτὸς ἐπειρώμην ἃ γιγνώσκω λέγειν: ἐπειδὴ δ᾽ ὑπὲρ ὧν πολλάκις εἰρήκασιν οὗτοι πρότερον, περὶ τούτων νυνὶ σκοπεῖτε, ἡγοῦμαι καὶ πρῶτος ἀναστὰς εἰκότως ἂν μετὰ τούτους δοκεῖν λέγειν. εἰ μὲν οὖν εἶχεν καλῶς τὰ πράγματα, οὐδὲν ἂν ἔδει συμβουλεύειν: ἐπειδὴ δ᾽ ὅσην ἅπαντες ὁρᾶτ᾽ ἔχει δυσκολίαν, ὡς ἐκ τοιούτων πειράσομαι συμβουλεύειν ἃ κράτιστ᾽ εἶναι νομίζω. πρῶτον μὲν οὖν ὑμᾶς ἐκεῖν᾽ ἐγνωκέναι δεῖ, ὡς οὐδὲν ὧν ἐποιεῖτ᾽ ἐπὶ τοῦ πολεμεῖν ὄντες τοῦ λοιποῦ πρακτέον ἐστίν, ἀλλὰ πάντα τἀναντία: εἰ γὰρ ἐκεῖνα φαῦλα πεποίηκε τὰ πράγματα, τἀναντί᾽ εἰκὸς βελτίω ποιῆσαι.

______________
προὐτίθετ' (ο) < προτίθεται: προτείνεται (απρόσωπο)
ἐπέχω: περιμένωΒ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
Μον.: 20

2α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
τινος: ονομαστική πληθυντικού αριθμού, ουδετέρου γένους
ῥηθέντων: δοτική πληθυντικού αριθμού, ίδιου γένους
: δοτική πληθυντικού αριθμού, θηλυκού γένους
οὗτοι: αιτιατική πληθυντικού αριθμού, θηλυκού γένους
ἀναστὰς: δοτική ενικού αριθμού, ίδιου γένους
οὐδὲν: δοτική πληθυντικού αριθμού, αρσενικού γένους
Μον.: 3

2β. πλεῖστοι, κράτιστα, καλῶς, πρότερον: Να γράψετε τα παραθετικά (στα επίθετα θα διατηρήσετε γένος, πτώση και αριθμό)
Μον.:2
2γ. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:
προὐτίθετο: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄, ενεργητικής φωνής
ἐπισχὼν: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
ἀπεφήναντο: ίδιο τύπο σε μέλλοντα, ίδιας φωνής
ἦγον: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄, ίδιας φωνής
ἐπειρώμην: απαρέμφατο ενεστώτα 

ἀναστὰς: απαρέμφατο ίδιου χρόνου

νομίζω: ίδιο τύπο σε μέλλοντα, ίδιας φωνής
ἐγνωκέναι: ίδιο τύπο σε αόριστο, ίδιας φωνής
Μον.: 4

3α. Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων.
Μον.: 5

3β. εἰ μὲν οὖν εἶχεν καλῶς τὰ πράγματα, οὐδὲν ἂν ἔδει συμβουλεύειν: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον μετατρέψετε στο είδος της απλής σκέψης.
Μον.: 2

3γ. ἀναστὰς: Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής και να την αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση.
Μον.: 2

3δ. ὡς οὐδὲν ὧν ἐποιεῖτ᾽ ἐπὶ τοῦ πολεμεῖν ὄντες τοῦ λοιποῦ πρακτέον ἐστίν: Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης του ρηματικού επιθέτου (προσωπική ή απρόσωπη) και να την αναλύσετε σε δεῖ + απαρέμφατο
Μον.: 2Σημ.: Τις απαντήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης μπορείτε να τις βλέπετε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More