Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Προτεινόμενο διαγώνισμα αδιδάκτου κειμένου αρχαίων ελληνικώνΑ. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα:

[2] ὑπόλοιπον ἡμῖν, ὦ Ἀθηναῖοι, καὶ ταῦτ᾽ ἀγωνιζομένοις ἀγῶνα τηλικοῦτον ἡλίκος οὐδεπώποτε γέγονε τῇ πόλει, κοινῇ πᾶσιν ὑμῖν παρακελεύεσθαι, πρῶτον μὲν τοῖς λοιποῖς ἡμῖν συγγνώμην ἔχειν, ἂν τῶν αὐτῶν ἐνίοις περιπίπτωμεν — οὐ γὰρ ἵν᾽ ἐνοχλῶμεν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ὀργίζεσθαι μᾶλλον παροξύνωμεν, δὶς περὶ τῶν αὐτῶν ἐροῦμεν —, ἔπειτα μὴ προΐεσθαι τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ἁπάσης δίκαια, μηδὲ τὴν κοινὴν σωτηρίαν ἀντικαταλλάξασθαι τῶν τοῦ κρινομένου λόγων. [3] ὁρᾶτε γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι παρὰ μὲν ὑμῖν Δημοσθένης οὑτοσὶ κρίνεται, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ὑμεῖς· οἳ σκοποῦσι τίνα ποτὲ γνώμην ἕξετε περὶ τῶν τῇ πατρίδι συμφερόντων, καὶ πότερον τὰς ἰδίας τούτων δωροδοκίας καὶ πονηρίας ἀναδέξεσθ᾽ εἰς ὑμᾶς αὐτούς, ἢ φανερὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ποιήσετε διότι μισεῖτε τοὺς κατὰ τῆς πολιτείας δῶρα λαμβάνοντας. 
Δεινάρχου, Κατὰ Δημοσθένους 2-3
 
Μον.: 20

Β. 1α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς & αντωνυμικούς τύπους:
ἡμῖν: ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο 
ἀγῶνα: δοτική πληθυντικού αριθμού 
τηλικοῦτον: δοτική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους
τῇ πόλει: αιτιατική ενικού αριθμού 
τῇ πατρίδι: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
ὑμᾶς αὐτούς: ίδιο τύπο στον ενικό αριθμό 

Μον.: 3

1β. ἰδίας: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς του επιθέτου (διατηρώντας γένος, πτώση και αριθμό) 

Μον.: 2 

2. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους: 
ἀγωνιζομένοις: ίδιο τύπο στον μέλλοντα
ἔχειν: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου 
περιπίπτωμεν: ίδιο τύπο στον αόριστο
ὀργίζεσθαι: ίδιο τύπο στον μέλλοντα
ἐροῦμεν: ίδιο τύπο στον παρακείμενο 
παροξύνωμεν: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέσου παρακειμένου 
προΐεσθαι: ίδιο τύπο στον μέσο αόριστο
κρίνεται: ίδιο τύπο στον μέλλοντα 
σκοποῦσι: ίδιο τύπο στον παρακείμενο 
λαμβάνοντας: ίδιο τύπο στον μέλλοντα και τον αόριστο

Μον.: 5

3α. ἡμῖν ( το 1ο), ὑμῖν( το 1ο) , παρακελεύεσθαι, ἐνίοις, ἁπάσης, τῶν τοῦ κρινομένου, προΐεσθαι, τῇ πατρίδι,  ἀνθρώποις: Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παραπάνω λέξεων.

Μον.: 3
3β.  ἀγωνιζομένοις: Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής και να την αναλύσετε σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση.  

Μον.: 2
3γ. ἂν τῶν αὐτῶν ἐνίοις περιπίπτωμεν: Να βρείτε την απόδοση και να αναφέρετε το είδος του υποθετικού λόγου. 

Μον.: 2
3δ. ὁρᾶτε γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅτι παρὰ μὲν ὑμῖν Δημοσθένης οὑτοσὶ κρίνεται, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ὑμεῖς· οἳ σκοποῦσι τίνα ποτὲ γνώμην ἕξετε περὶ τῶν τῇ πατρίδι συμφερόντων: Να εντοπίσετε στο παραπάνω απόσπασμα τους πλάγιους λόγους, να τους αναγνωρίσετε και κατόπιν να τους μεταφέρετε στον ευθύ λόγο. 

Μον.: 3
 
Σημ.: Τις απαντήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης μπορείτε να τις βλέπετε εδώ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More