Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

Λατινικά γ΄ λυκείου: απαντήσεις στις παρατηρήσεις γραμματικής & συντακτικού του διαγωνίσματος της 23 - 4 - 2009

MicroMosaicX

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse.

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς τύπους:

complures: γενική πληθυντικού αριθμού

complurium

praesidium: αιτιατική πληθυντικού αριθμού

praesidia

praedones: αφαιρετική ενικού αριθμού

praedone

armis: κλητική πληθυντικού αριθμού

arma

voce: γενική πληθυντικού αριθμού

vocum

incredibile: ονομαστική πληθυντικού αριθμού

incredibilia

Manius Curius Dentatus: κλητική ενικού αριθμού

Mani Curi Dentate

Die quodam: δοτική πληθυντικού αριθμού

diebus quibusdam

catillo: αιτιατική πληθυντικού αριθμού

catillos

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους αντωνυμικούς τύπους:

Quod: ονομαστική πληθυντικού αριθμού, στα τρία γένη

qui, quae, quae

eum: αιτιατική ενικού αριθμού, στα τρία γένη

eos, eas, ea

se: γενική πληθυντικού αριθμού, στα τρία πρόσωπα

nostril / nostrum, vestri / vestrum, sui

3. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων (στον ίδιο τύπο) και του επιρρήματος:

clara, maxima, facilius

clara, clariore, clarissima

magna, maiore, maxima

facile, facilius, facillime

4.α. mirati sunt : Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ρήματος (λαμβάνοντας υπόψη, όπου χρειαστεί, το υποκείμενο)

METOXΕΣ

ΕΝΕΣΤ.: mirantes

ΜΕΛΛ.: miraturi

ΠΡΚΜ.: mirati

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ

ΕΝΕΣΤ.: mirari

ΜΕΛΛ.: miraturos esse

ΠΡΚΜ.: miratos esse

Σ.ΜΕΛΛ.: miratos fore

ΣΟΥΠΙΝΟ

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: miratum

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ: miratu

ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

ΟΝΟΜ.: mirandi

ΓΕΝ.: mirando

ΔΟΤ.: mirandum

ΑΙΤΙΑΤ.: mirando

ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ

mirandus, miranda, mirandum

4.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

esset: απαρέμφατο μέλλοντα

fore & futurum esse

salutatum: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα, ίδιας φωνής

saluta

abiectis: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα, ίδιας φωνής

abiceris

auditu: ίδια πτώση γερουνδίου

audiendo

admiratum: β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού

admirabamini

utebatur: ίδιο τύπο σε υπερσυντέλικο

usus erat

contemnere: ίδιο τύπο σε παρακείμενο

contempsisse

posset: μετοχή ενεστώτα, γενική ενικού αριθμού

potentis

cenantem: ίδιο τύπο σε μέλλοντα

cenaturum

spectandum: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα, ίδιας φωνής

spectare

5.α. salutatum: Να εκφράσετε το σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους.

1. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ut salutarent

2. ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: qui salutarent

3. ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΣΟΥΠΙΝΟΥ: salutatum

4. ad + ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΥ: ad salutandum

5. causa + ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΥ: causa salutandi

6. gratia + ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΥ: gratia salutandi

5.β. cum se ipsum captum venisse eos existimasset | quo facilius divitias contemnere posset: Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις.

cum … existimasset: Δευτερεύουσα επιρρηματική ΧΡΟΝΙΚΗ. Εισάγεται με τον ιστορικό-διηγηματικό cum, που χρησιμοποιείται στις διηγήσεις του παρελθόντος και δηλώνει βαθύτερη σχέση αιτίας- αιτιατού με την κύρια. Εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου existimasset, διότι εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου conlocavit, και σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης.

quo … posset: Δευτερεύουσα επιρρηματική ΤΕΛΙΚΗ. Εισάγεται με το σύνδεσμο quo διότι ακολουθεί το συγκριτικό facilius. Εκφέρεται με υποτακτική διότι δηλώνει σκοπό υποκειμενικό. Ειδικότερα με υποτακτική παρατατικού posset, διότι εξαρτάται από ρήμα παρελθοντικού χρόνου utebatur και επομένως εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν. Έχουμε ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων: η δευτερεύουσα συγχρονίζεται με την κύρια. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ρήμα εξάρτησης.

5.γ. auditu: Να δηλώσετε πως λειτουργεί συντακτικά η αφαιρετική του σουπίνου και να δώσετε την ίδια σημασία με εμπρόθετο γερούνδιο.

auditu: αφαιρετική σουπίνου, ως προσδιορισμός της ΑΝΑΦΟΡΑΣ στο incredibile.

auditu = ad audiendum (εμπρόθετη αιτιατική γερουνδίου)

5.δ. spectandum: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τον τύπο και να εκφράσετε την ίδια σημασία με δευτερεύουσα πρόταση.

spectandum: απρόθετη αιτιατική γερουνδιακού, ως προσδιορισμός του ΣΚΟΠΟΥ στο praebuit.

1. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ut spectaretur ab eis (ή ut ei spectarent eum)

2. ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: qui spectaretur ab eis

5.ε. abiectis armis: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση, εισαγόμενη με τον ιστορικό cum.

Cum praedones arma abiecissent

5.στ. Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset: Να μεταφέρετε στον πλάγιο λόγο την περίοδο, με εξάρτηση από τη φράση Servius scribit…

Servius scribit Manium Curium Dentatum maxima frugalitate usum esse, quo facilius divitias contemnere possit

5.ζ. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt: Να μετατρέψετε σε μετοχή την υπογραμμισμένη πρόταση.

Quo a praedonibus animadverso (αφαιρετική απόλυτη)

5.η. Cum Africanus in Literno esset: Να αντικαταστήσετε τον τοπικό προσδιορισμό με τα ακόλουθα: Ephesus, Italia, Athenae, urbs Roma, domus.

in Literno: στάση σε τόπο

Ephesi (απρόθετη γενική, κύριο όνομα πόλης)

in Italia (εμπρόθετη αφαιρετική)

Athenis (απρόθετη αφαιρετική, κύριο όνομα πόλης)

in urbe Roma (εμπρόθετη αφαιρετική)

domi (απρόθετη γενική)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More