Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Απαντήσεις στις παρατηρήσεις γραμματικής & συντακτικού του διαγωνίσματος λατινικών της 23 – 4 - 2009

k0319446

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Cum omnes recentem esse dixissent, "Atqui ante tertium diem" inquit "scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.

Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat "Oleum et operam perdidi". Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: " Domi satis salutationum talium audio".

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς τύπους:

diem: δοτική πληθυντικού αριθμού → diebus

muris: αιτιατική πληθυντικού αριθμού → muros

periculum: κλητική πληθυντικού αριθμού→ pericula

urbis: αιτιατική πληθυντικού αριθμού→ urbes + urbis

exemplum: ονομαστική πληθυντικού αριθμού→ exempla

corvum: αιτιατική πληθυντικού αριθμού→ corvos

avis: αφαιρετική ενικού αριθμού→ ave + avi

salutationum: δοτική ενικού αριθμού→ salutationi

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους αντωνυμικούς τύπους:

Neminem: αιτιατική πληθυντικού αριθμού στα τρία γένη της αντίστοιχης επιθετικής.

nullos , nullas, nulla

eum: ονομαστική πληθυντικού αριθμού στα τρία γένη

eii/ii/i, eae, ea

quae: αιτιατική ενικού αριθμού στα τρία γένη

quem, quam, quod

vobis: γενική πληθυντικού αριθμού

vestri + vestrum

3. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων:

recentem→ recentiorem , recentissimam

prope→ propius, proxime

nimia → magis nimia, maxime nimia

Diu → diutius, diutissime

satis → satius, -

4.α. confidere: Να γράψετε όλους τους ονοματικούς τύπους.

ΜΕΤΟΧΕΣ:

ΕΝΕΣΤΩΤΑ confidens, confidens, confidens

ΜΕΛΛΟΝΤΑ confisurus, -a, -um

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ confisus, -a, -um

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ:

ΕΝΕΣΤΩΤΑ confidere

ΜΕΛΛΟΝΤΑ confisurum,-am,-um esse | confisuros, -as, -a esse

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ confisum,-am,-um esse | confisos, -as, -a esse

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛΟΝΤΑ confisum, -am, -um fore | confisos, -as, -a fore

ΣΟΥΠΙΝΟ:

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ confisum

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ confisu

ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ:

ΓΕΝΙΚΗ confidendi

ΔΟΤΙΚΗ confidendo

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ confidendum

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ confidendo

ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ: confidendus, -a, -um

4.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

dixissent: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα, ίδιας φωνής→ dic

decerptam esse: ίδιο τύπο σε μέλλοντα→ decerptum iri

cavete: αφαιρετική σουπίνου→ cautu

tutamini: ίδια έγκλιση, στο β΄ ενικό μέλλοντα→ tutator

deponite: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου, ίδιας φωνής→ deposueritis

credideritis: ίδιο τύπο σε ενεστώτα→ credatis

consulturum esse: ίδιο τύπο σε παρακείμενο→ consuluisse

doceret: ίδιο τύπο σε μέλλοντα→ docturus sit

solebat: ίδιο τύπο σε υπερσυντέλικο→ solitus erat

didicit: ίδιο τύπο σε ενεστώτα→ discit

Audita: απαρέμφατο μέλλοντα, ίδιας φωνής→ auditum iri

attulit : β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής→ afferris

4.α. «Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis»: Να αποπλαγιάσετε τον υποθετικό λόγο, να αναφέρετε το είδος του και να τον μετατρέψετε στο είδος του μη πραγματικού με την υπόθεση στο παρελθόν και την απόδοση στο παρόν.

α) ΑΠΟΠΛΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ: nisi vos ipsi patriae consulueritis (οριστική συντελεσμένου μέλλοντα)

ΑΠΟΔΟΣΗ: nemo patriae consulet (οριστική μέλλοντα)

Έχουμε το είδος της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (με υπόθεση στο παρελθόν & απόδοση στο παρόν)

ΥΠΟΘΕΣΗ: nisi vos ipsi patriae consuluissetis (υποτακτική υπερσυντελίκου)

ΑΠΟΔΟΣΗ: nemo patriae consuleret (υποτακτική παρατατικού)

4.β. ante tertium diem: Να αναγνωρίσετε το είδος του ante και δώσετε την ισοδύναμη σύνταξη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: είναι πρόθεση διότι συντάσσεται με αιτιατική και έχουμε εμπρόθετο προσδιορισμό του χρόνου

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΕΚΦΡΑΣΗ: tertio ante die (το μετατρέπω σε χρονικό επίρρημα και το συντάσσω με αφαιρετική του ποσού)

4.γ. tutamini, nolite confidere: Να γράψετε για το πρώτο την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους, ενώ για το δεύτερο να δώσετε τον εναλλακτικό τρόπο απαγόρευσης.

Nolite tutari & ne tutati sitis

Ne confisi sitis

4.δ. " Domi satis salutationum talium audio": Να μεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο εξαρτώντας την από την προηγούμενη πρόταση.

Audita salutatione Caesar dixit se domi satis salutationum talium audire [1]

4.ε. quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat: Να μετατρέψετε την πρώτη πρόταση σε μετοχή και κατόπιν να τοποθετήσετε τη μετοχή με (τα συνακόλουθά της) μέσα στην άλλη πρόταση.

Ave (ή avi) non respondente [2] sutor dicere solebat

(η μετοχή που προκύπτει είναι αφαιρετική απόλυτη, καθώς το υποκείμενό της είναι διαφορετικό από το ρήμα της κυρίας πρότασης)

4.στ. Audita salutatione: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση, εισαγόμενη με τον ιστορικό cum.

Cum Caesar salutationem audivisset [3]


[1] Για τον πλάγιο λόγο βλ. το σχετικό αρχείο θεωρίας στο http://philomusos.blogspot.com/2009/04/blog-post_17.html

[2] Για τον τρόπο που μια πρόταση μετατρέπεται σε μετοχή βλ. το σχετικό αρχείο θεωρίας στο http://philomusos.blogspot.com/2009/04/blog-post_888.html

[3] Για τον τρόπο ανάλυσης μιας αφαιρετικής απόλυτης χρονικής μετοχής σε αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης βλ. το σχετικό αρχείο θεωρίας στο http://philomusos.blogspot.com/2009/04/blog-post_438.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More