Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34 & 36


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse.

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς τύπους:

complures: γενική πληθυντικού αριθμού
praesidium: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
praedones: αφαιρετική ενικού αριθμού
armis: κλητική πληθυντικού αριθμού
voce: γενική πληθυντικού αριθμού
incredibile: ονομαστική πληθυντικού αριθμού
Manius Curius Dentatus: κλητική ενικού αριθμού
Die quodam: δοτική πληθυντικού αριθμού
catillo: αιτιατική πληθυντικού αριθμού

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους αντωνυμικούς τύπους:

Quod: ονομαστική πληθυντικού αριθμού, στα τρία γένη
eum: αιτιατική ενικού αριθμού, στα τρία γένη
se: γενική πληθυντικού αριθμού, στα τρία πρόσωπα

3. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων (στον ίδιο τύπο) και του επιρρήματος:
clara, maxima, facilius

4.α. mirati sunt : Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ρήματος (λαμβάνοντας υπόψη, όπου χρειαστεί, το υποκείμενο)

4.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

esset: απαρέμφατο μέλλοντα
salutatum: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα, ίδιας φωνής
abiectis: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα, ίδιας φωνής
auditu: ίδια πτώση γερουνδίου
admiratum:β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
utebatur: ίδιο τύπο σε υπερσυντέλικο
contemnere: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
posset: μετοχή ενεστώτα, γενική ενικού αριθμού
cenantem: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
spectandum: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα, ίδιας φωνής


5.α. salutatum: Να εκφράσετε το σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους.

5.β. cum se ipsum captum venisse eos existimasset quo facilius divitias contemnere posset: Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις.

5.γ. auditu: Να δηλώσετε πως λειτουργεί συντακτικά η αφαιρετική του σουπίνου και να δώσετε την ίδια σημασία με εμπρόθετο γερούνδιο.

5.δ. spectandum: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τον τύπο και να εκφράσετε την ίδια σημασία με δευτερεύουσα πρόταση.

5.ε. abiectis armis: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση, εισαγόμενη με τον ιστορικό cum.

5.στ. Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset: Να μεταφέρετε στον πλάγιο λόγο την περίοδο, με εξάρτηση από τη φράση Servius scribit…

5.ζ. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae appropinquaverunt: Να μετατρέψετε σε μετοχή την έντονα γραμμένη πρόταση.

5.η. Cum Africanus in Literno esset: Να αντικαταστήσετε τον τοπικό προσδιορισμό με τα ακόλουθα: Ephesus, Italia, Athenae, urbs Roma, domus.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More