Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Οὑμὸς πατὴρ Κέφαλος ἐπείσθη μὲν ὑπὸ Περικλέους εἰς ταύτην τὴν γῆν ἀφικέσθαι, ἔτη δὲ τριάκοντα ᾤκησε, καὶ οὐδενὶ πώποτε οὔτε ἡμεῖς οὔτε ἐκεῖνος δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα οὔτε ἐφύγομεν, ἀλλ' οὕτως ᾠκοῦμεν δημοκρατούμενοι ὥστε μήτε εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτάνειν μήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσθαι. ἐπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα πονηροὶ μὲν καὶ συκοφάνται ὄντες εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ' ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσθαι, καὶ τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων, ὡς ἐγὼ περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀναμνῆσαι πειράσομαι.
Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να μεταφράσετε το κείμενο.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς & αντωνυμικούς τύπους:

Οὑμὸς: ίδια πτώση, για πολλούς κτήτορες
ταύτην: γενική πληθυντικού αριθμού στο αρσενικό & θηλυκό γένος
ἔτη: δοτική ενικού & πληθυντικού αριθμού
οὐδενὶ: ίδια πτώση πληθυντικού αριθμού
ἡμεῖς: ίδιο τύπο στο γ΄πρόσωπο
πόλιν: κλτική ενικού αριθμού
πολίτας: κλητική ενικού αριθμού
ἐμαυτοῦ: ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθμό

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικoύς τύπους:

ἐπείσθη: απαρέμφατο ίδιου χρόνου
ἀφικέσθαι: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
ᾤκησε: ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική, ίδιου χρόνου
ἐφύγομεν: ίδιο πρόσωπο στην ευκτική, ίδιου χρόνου
ᾠκοῦμεν: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα
ἐξαμαρτάνειν: γ΄ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄
ἀδικεῖσθαι: β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής, ίδιου χρόνου
κατέστησαν: ίδιο πρόσωπο στην ευκτική, ίδιου χρόνου
τραπέσθαι: β΄ενικό ευκτικής, ίδιου χρόνου
ἐτόλμων: β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα
εἰπὼν: β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής, ίδιου χρόνου

3.α. Να αναγνωρίσετε το είδος των μετοχών και να τις αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση:λέγοντες, εἰπὼν

3.β. «Οὑμὸς πατὴρ Κέφαλος ἐπείσθη μὲν ὑπὸ Περικλέους εἰς ταύτην τὴν γῆν ἀφικέσθαι»: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

3.γ. «φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ' ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσθαι»: Να αναγνωρίσετε τον πλάγιο λόγο και να τον μετατρέψετε σε ευθύ.

3.δ. Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των ακόλουθων τύπων:
Κέφαλος, ταύτην, ὑπὸ τῶν ἄλλων, πονηροὶ, τῶν ἀδίκων, καθαρὰν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More