Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: ΑΙΣΧΙΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ, 169-170
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

Οἶμαι τοίνυν ἅπαντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι τάδε δεῖν ὑπάρξαι τῷ δημοτικῷ, πρῶτον μὲν ἐλεύθερον εἶναι καὶ πρὸς πατρὸς καὶ πρὸς μητρός, ἵνα μὴ διὰ τὴν περὶ τὸ γένος ἀτυχίαν δυσμενὴς ᾖ τοῖς νόμοις, οἳ σῴζουσι τὴν δημοκρατίαν, δεύτερον δ’ ἀπὸ τῶν προγόνων εὐεργεσίαν τινὰ αὐτῷπρὸς τὸν δῆμον ὑπάρχειν, ἢ τό γ’ ἀναγκαιότατον μηδεμίαν ἔχθραν, ἵνα μὴ βοηθῶν τοῖς τῶν προγόνων ἀτυχήμασι κακῶς ἐπιχειρῇ ποιεῖν τὴν πόλιν. τρίτον σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφυκέναι αὐτὸν πρὸς τὴν καθ’ ἡμέραν δίαιταν, ὅπως μὴ διὰ τὴν ἀσέλγειαν τῆς δαπάνης δωροδοκῇ κατὰ τοῦ δήμου. τέταρτον εὐγνώμονα καὶ δυνατὸν εἰπεῖν· καλὸν γὰρ τὴν μὲν διάνοιαν προαιρεῖσθαι τὰ βέλτιστα, τὴν δὲ παιδείαν τὴν τοῦ ῥήτορος καὶ τὸν λόγον πείθειν τοὺς ἀκούοντας· εἰ δὲ μή, τήν γ’ εὐγνωμοσύνην ἀεὶ προτακτέον τοῦ λόγου. πέμπτον ἀνδρεῖον εἶναι τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ παρὰ τὰ δεινὰ καὶ τοὺς κινδύνους ἐγκαταλίπῃ τὸν δῆμον. τὸν δ’ ὀλιγαρχικὸν πάντα δεῖ τἀναντία τούτων ἔχειν·


Αισχίνης, Κατα Κτησιφώντος 169-170

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς και αντωνυμικούς τύπους:

ἅπαντας: γενική ενικού αριθμού θηλυκού γένους
τάδε: δοτική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους
πατρὸς: κλητική ενικού αριθμού
γένος: δοτική ενικού αριθμού
δυσμενὴς: δοτική ενικού αριθμού
μηδεμίαν: δοτική πληθυντικού αριθμού
ἀτυχήμασι: δοτική ενικού αριθμού
ῥήτορος: κλητική ενικού αριθμού

2.β. Να γράψετε τα παραθετικά των ακόλουθων επιθέτων και επιρρημάτων:
πρῶτον, κακῶς, σώφρονα, καλὸν

3. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

Οἶμαι: ίδιο τύπο σε παθητικό αόριστο
βοηθῶν: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα
εἰπεῖν: β΄ενικό υποτακτικής ίδιου χρόνου
προαιρεῖσθαι: ίδιο τύπο σε αόριστο
πείθειν: ίδιο τύπο σε παρακείμενο μέσης φωνής
ἀκούοντας: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
ἐγκαταλίπῃ: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
δεῖ: ίδιο πρόσωπο σε υποτακτική

4.α. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των ακόλουθων λέξεων:
ἅπαντας, τάδε, τὴν περὶ τὸ γένος, τοῖς νόμοις, τό γ’ ἀναγκαιότατον, σώφρονα, εἰπεῖν, τὴν ψυχήν,
τούτων

4.β. προτακτέον: Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης του ρηματικού επιθέτου και, ει δυνατόν, να την αναλύσετε σε δει + απαρέμφατο

4.γ. «Οἶμαι τοίνυν ἅπαντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι τάδε δεῖν ὑπάρξαι τῷ δημοτικῷ»: Να αναγνωρίσετε τον πλάγιο λόγο και να τον μετατρέψετε σε ευθύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More