Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΚΡΙΤΩΝ, 45 c-e

A. KEIMENO: Πλάτωνος, Κρίτων, 45c - e"ἔτι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωθῆναι, καὶ τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέσθαι ἅπερ ἂν καὶ οἱ ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σὲ διαφθεῖραι βουλόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς ὑεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών, καὶ τὸ σὸν μέρος ὅ,τι ἂν τύχωσι τοῦτο πράξουσιν· τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἰκός, τοιούτων οἷάπερ εἴωθεν γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας ἢ συνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα, σὺ δέ μοι δοκεῖς τὰ ῥᾳθυμότατα αἱρεῖσθαι. χρὴ δέ, ἅπερ ἂν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι, φάσκοντά γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι."


Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
πρᾶγμα: δοτική πληθυντικού αριθμού
σαυτὸν: ίδιο τύπο σε πληθυντικό αριθμό
ἅπερ: δοτική πληθυντικού αριθμού
ὑεῖς: γενική ενικού αριθμού
παῖδας: δοτική ενικού αριθμού
ἀνὴρ: κλητική ενικού αριθμού

2.β. ἀγαθὸς : Να γράψετε τα παραθετικά του επιρρήματος.

2.γ. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

προδοῦναι: ίδιο τύπο σε ενεστώτα
γενέσθαι: β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου
σπεύσαιεν: β΄ ενικό οριστικής ίδιου χρόνου
διαφθεῖραι: β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου
καταλιπών: β΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου
τύχωσι: ίδιο πρόσωπο οριστικής μέλλοντα
χρὴ: ίδιο τύπο σε ευκτική
αἱρεῖσθαι: ίδιο τύπο σε αόριστο

3.α. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των ακόλουθων τύπων του κειμένου:

προδοῦναι, βουλόμενοι, τοὺς σαυτοῦ, ἐξὸν(2ο ), καταλιπών, μοι (δοκεῖς)

3.β. «οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών»: Να

αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο της προτάσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More