Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 37 - 38


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:


Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: "ego libenter tibi mea sede cedo". Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit. .

In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent; sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς τύπους:
puella: γενική πληθυντικού αριθμού
loco: κλητική πληθυντικού αριθμού
sede: γενική πληθυντικού αριθμού
dictum: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
res: δοτική πληθυντικού αριθμού
deus: γενική πληθυντικού αριθμού
casus: δοτική ενικού αριθμού
urbem: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
furor: αφαιρετική ενικού αριθμού
civili: ονομαστική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους
miserius: αφαιρετική ενικού αριθμού
matrimonium: γενική ενικού αριθμού

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους αντωνυμικούς τύπους:

sibi: ίδιο τύπο στα άλλα πρόσωπα
qui: ίδια πτώση και στα τρία γένη της αντίστοιχης ουσιαστικής
aliqui: αιτιατική ενικού αριθμού και στα τρία γένη της αντίστοιχης ουσιαστικής
nihil: γενική & δοτική ενικού αριθμού

3. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων (στον ίδιο τύπο) και των επιρρημάτων:
longa, libenter, multum, miserius, ferociores

4.α. fessa: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων (λαμβάνοντας για τους περιφραστικούς τύπους υπόψη το υποκείμενο)

mortua est: Να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων

4.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

standi: β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα
cederet: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
deducta est: απαρέμφατο μέλλοντα
subvenerit: ίδιο τύπο σε ενεστώτα
dicere: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα
facere: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού μέσης φωνής
esse: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
cogantur: ίδιο τύπο σε παρατατικό
mortua est: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα

5.α. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet: Να αναγνωρίσετε τον πλάγιο λόγο του αποσπάσματος και να τον μετατρέψετε σε ευθύ.

5.β. "ego libenter tibi mea sede cedo": Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση Tum Caecilia puellae dixit…

5.γ. Να αναγνωρίσετε τον πλαγιασμένο υποθετικό λόγο του 2ου αποσπάσματος.

5.δ. Να εντοπίσετε τα συγκριτικού βαθμού επίθετα του 2ου αποσπάσματος, να βρείτε τους β΄ όρους σύγκρισης & να τους εκφράσετε εναλλακτικά.

5.ε. sed tantus furor omnes invaserat,…, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius: Να μετατρέψετε σε μετοχική την υπογραμμισμένη πρόταση και κατόπιν να τοποθετήσετε την μετοχή μέσα στην άλλη πρόταση.

5.στ. ego libenter tibi mea sede cedo: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.5.ζ. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις:


- ut sibi paulisper loco cederet

- dum vixit

- etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius

- etiamsi natura tales non sint

Σημ.: Τια απαντήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης μπορείτε να τις βλέπετε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More