Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΕΝΟΤΗΤΕΣ:37-38]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 37-38

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ
Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis,quorum auxilio victoria parta sit.

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για τις ακόλουθες συνεκφορές:
bellis civilibus: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
nihil miserius: γενική ενικού αριθμού
exitus tales: γενική πληθυντικού αριθμού
more prisco: αιτιατική ενικού αριθμού
omen nuptiale: ονομαστική πληθυντικού αριθμού
aliqua vox:γενική ενικού αριθμού

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους αντωνυμικούς τύπους:
quae:αιτιατική πληθυντικού αριθμού και στα τρία γένη
quodam: αιτιατική ενικού αριθμού και στα τρία γένη
sibi: ίδιο τύπο στα άλλα πρόσωπα

Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων και των αντίστοιχων επιρρημάτων:
misera, ferociores, longa

4. α. Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων:
οbsequatur

4.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους (λαμβάνοντας, όπου χρειάζεται, υπόψη το υποκείμενό τους):

sunt: απαρέμφατο μέλλοντα
cogantur: ίδιο τύπο σε υπερσυντέλικο & β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα
fiant: ίδιο τύπο σε παρατατικό & απαρέμφατο μέλλοντα
velit: β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα & παρατατικού
parta sit: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα & μετοχή μέλλοντα (θηλ.γένους,ονομ.ενικ.αρ.)
fecit: δοτ. γερουνδίου & αφαιρετική σουπίνου
audiretur: ίδιο τύπο σε παρακείμενο & β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
fessa: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα & απαρέμφατο μέλλοντα
rogavit: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου & μετοχή ενεστώτα (σε γενική πτώση)
cederet:ίδιο τύπο σε ενεστώτα & μέλλοντα

5.α. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων:
miserius, ferociores, civilium, uxor, filiae, mora

5.β. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις:
quae velit victor
etiamsi natura tales non sint
dum aliqua vox congruens proposito audiretur
ut sibi paulisper loco cederet

5.γ. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis

5.δ. Να μετατρέψετε σε μετοχή την υπογραμμισμένη δευτερεύουσα πρόταση:
Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen.

5.ε. Να βρείτε τον πλάγιο λόγο της περιόδου, να τον αναγνωρίσετε και να τον μεταφέρετε σε ευθύ λόγο:
Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet.

5.στ. Να μεταφέρετε την περίοδο στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από το Cicero dixit:
ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse coganturΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More